๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทโ„น โ˜… โ˜† โœ” โœ–๏ธ ๐Ÿ† โช โฉ โฎ โญ ๐Ÿญ ๐Ÿ  ๐Ÿ” ๐Ÿ“ฆ โšซ โ›ณ ๐Ÿšผ ๐Ÿ‘ฝ ๐Ÿ‚ ๐ŸŠ ๐Ÿ„ ๐Ÿ‘ช ๐Ÿ“‹ ๐Ÿ“– ๐Ÿ“š ๐Ÿ’ฟ ๐Ÿ“ท ๐Ÿ“บ ๐Ÿ’ป ๐ŸŽฎ ๐Ÿ”’ ๐Ÿ”“ โ˜ ๐Ÿธ โ™ฟ ๐ŸŒ ๐ŸŒ ๐ŸŒŽ ๐ŸŒ๏ธŽ ๐ŸŒ๏ธŽ ๐ŸŒŽ๏ธŽ โœ‚ โœโœ„ โœ๏ธ โœ’๏ธ ๐Ÿ‘“ โœ† ๐Ÿ“ช ๐Ÿ“ซ ๐Ÿ“ฌ ๐Ÿ“ญ โœ‰๏ธ ๐Ÿ“ ๐Ÿ“‚ ๐Ÿ“„ โŒ› โณ๏ธ โŒš๏ธ โฐ๏ธ โœ‡ โœ โœŒ ๐Ÿ‘Œ ๐Ÿ‘ ๐Ÿ‘Ž โ˜  โœˆ โ˜ฏ โ—‰ โ—Ž โœฆ โœถ โœด โœน โœช โœก โœด๏ธ โ„๏ธ โ‡๏ธ โ„ โค โค๏ธ โ™ ๏ธ โ™ฃ๏ธ โ™ฅ๏ธ โ™ฆ๏ธ โœจ โœฟ โ™ป๏ธ โš ๏ธ โšก๏ธ โ˜€๏ธ โ˜๏ธ โ›…๏ธ โ˜‚๏ธ โ˜ƒ๏ธ โ˜„๏ธ โ˜”๏ธ โ˜•๏ธ โ™จ๏ธ โšฝ๏ธ โšพ๏ธ โ›ฑ๏ธ โ›ฒ๏ธ โ›ณ๏ธ โ›ด๏ธ โ›ต๏ธ โ›ท โ›ธ๏ธ โ›น๏ธ โ›บ๏ธ โ›ฝ๏ธ ๐ŸŒ€ ๐ŸŒ ๐ŸŒ‚ ๐ŸŒƒ ๐ŸŒ„ ๐ŸŒ… ๐ŸŒ† ๐ŸŒ‡ ๐ŸŒˆ ๐ŸŒ‰ ๐ŸŒŠ ๐ŸŒ‹ ๐ŸŒŒ ๐ŸŒ ๐ŸŒ‘ ๐ŸŒ’ ๐ŸŒ“ ๐ŸŒ” ๐ŸŒ• ๐ŸŒ– ๐ŸŒ— ๐ŸŒ˜ ๐ŸŒ™ ๐ŸŒš ๐ŸŒ› ๐ŸŒœ ๐ŸŒ ๐ŸŒž ๐ŸŒŸ ๐ŸŒ  ๐ŸŒฐ ๐ŸŒฑ ๐ŸŒฒ ๐ŸŒณ ๐ŸŒด ๐ŸŒต ๐ŸŒท ๐ŸŒธ ๐ŸŒน ๐ŸŒบ ๐ŸŒป ๐ŸŒผ ๐ŸŒฝ ๐ŸŒพ ๐ŸŒฟ ๐Ÿ€ ๐Ÿ ๐Ÿ‚ ๐Ÿƒ ๐Ÿ„ ๐Ÿ… ๐Ÿ† ๐Ÿ‡ ๐Ÿˆ ๐Ÿ‰ ๐ŸŠ ๐Ÿ‹ ๐ŸŒ ๐Ÿ ๐ŸŽ ๐Ÿ ๐Ÿ ๐Ÿ‘ ๐Ÿ’ ๐Ÿ“ ๐Ÿ” ๐Ÿ• ๐Ÿ– ๐Ÿ— ๐Ÿ˜ ๐Ÿ™ ๐Ÿš ๐Ÿ› ๐Ÿœ ๐Ÿ ๐Ÿž ๐ŸŸ ๐Ÿ  ๐Ÿก ๐Ÿข ๐Ÿฃ ๐Ÿค ๐Ÿฅ ๐Ÿฆ ๐Ÿง ๐Ÿจ ๐Ÿฉ ๐Ÿช ๐Ÿซ ๐Ÿฌ ๐Ÿญ ๐Ÿฎ ๐Ÿฏ ๐Ÿฐ ๐Ÿฑ ๐Ÿฒ ๐Ÿณ ๐Ÿด ๐Ÿต ๐Ÿถ ๐Ÿท ๐Ÿธ ๐Ÿน ๐Ÿบ ๐Ÿป ๐Ÿผ ๐ŸŽ€ ๐ŸŽ ๐ŸŽ‚ ๐ŸŽƒ ๐ŸŽ„ ๐ŸŽ… ๐ŸŽ† ๐ŸŽ‡ ๐ŸŽˆ ๐ŸŽ‰ ๐ŸŽŠ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽŒ ๐ŸŽ ๐ŸŽŽ ๐ŸŽ ๐ŸŽ๐ŸŽ‘ ๐ŸŽ’ ๐ŸŽ“ ๐ŸŽ  ๐ŸŽก ๐ŸŽข ๐ŸŽฃ ๐ŸŽค ๐ŸŽฅ ๐ŸŽฆ ๐ŸŽง ๐ŸŽจ ๐ŸŽฉ ๐ŸŽช ๐ŸŽซ ๐ŸŽฌ ๐ŸŽญ ๐ŸŽฏ ๐ŸŽฐ ๐ŸŽฑ ๐ŸŽฒ ๐ŸŽณ ๐ŸŽด ๐ŸŽต ๐ŸŽถ ๐ŸŽท ๐ŸŽธ ๐ŸŽน ๐ŸŽบ ๐ŸŽป ๐ŸŽผ ๐ŸŽฝ ๐ŸŽพ ๐ŸŽฟ ๐Ÿ€ ๐Ÿ ๐Ÿ‚ ๐Ÿƒ ๐Ÿ„ ๐Ÿ† ๐Ÿ‡ ๐Ÿˆ ๐Ÿ‰ ๐ŸŠ ๐Ÿ  ๐Ÿก ๐Ÿข ๐Ÿฃ ๐Ÿค ๐Ÿฅ ๐Ÿฆ ๐Ÿง ๐Ÿจ ๐Ÿฉ ๐Ÿช ๐Ÿซ ๐Ÿฌ ๐Ÿญ ๐Ÿฎ ๐Ÿฏ ๐Ÿฐ ๐Ÿ€ ๐Ÿ ๐Ÿ‚ ๐Ÿƒ ๐Ÿ„ ๐Ÿ… ๐Ÿ† ๐Ÿ‡ ๐Ÿˆ ๐Ÿ‰ ๐ŸŠ ๐Ÿ‹ ๐ŸŒ ๐Ÿ ๐ŸŽ ๐Ÿ ๐Ÿ ๐Ÿ‘ ๐Ÿ’ ๐Ÿ“ ๐Ÿ” ๐Ÿ• ๐Ÿ– ๐Ÿ— ๐Ÿ˜ ๐Ÿ™ ๐Ÿš ๐Ÿ› ๐Ÿœ ๐Ÿ ๐Ÿž ๐ŸŸ ๐Ÿ  ๐Ÿก ๐Ÿข ๐Ÿฃ ๐Ÿค ๐Ÿฅ ๐Ÿฆ ๐Ÿง ๐Ÿจ ๐Ÿฉ ๐Ÿช ๐Ÿซ ๐Ÿฌ ๐Ÿญ ๐Ÿฎ ๐Ÿฏ ๐Ÿฐ ๐Ÿฑ ๐Ÿฒ ๐Ÿณ ๐Ÿด ๐Ÿต ๐Ÿถ ๐Ÿท ๐Ÿธ ๐Ÿน ๐Ÿบ ๐Ÿป ๐Ÿผ ๐Ÿฝ ๐Ÿพ ๐Ÿ‘€ ๐Ÿ‘‚ ๐Ÿ‘ƒ ๐Ÿ‘„ ๐Ÿ‘… ๐Ÿ‘† ๐Ÿ‘‡ ๐Ÿ‘ˆ ๐Ÿ‘‰ ๐Ÿ‘Š ๐Ÿ‘‹ ๐Ÿ‘Œ ๐Ÿ‘ ๐Ÿ‘Ž ๐Ÿ‘ ๐Ÿ‘ ๐Ÿ‘‘ ๐Ÿ‘’ ๐Ÿ‘“ ๐Ÿ‘” ๐Ÿ‘• ๐Ÿ‘– ๐Ÿ‘— ๐Ÿ‘˜ ๐Ÿ‘™ ๐Ÿ‘š ๐Ÿ‘› ๐Ÿ‘œ ๐Ÿ‘ ๐Ÿ‘ž ๐Ÿ‘Ÿ ๐Ÿ‘  ๐Ÿ‘ก ๐Ÿ‘ข ๐Ÿ‘ฃ ๐Ÿ‘ค ๐Ÿ‘ฅ ๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘ฉ ๐Ÿ‘ช ๐Ÿ‘ซ ๐Ÿ‘ฌ ๐Ÿ‘ญ ๐Ÿ‘ฎ ๐Ÿ‘ฏ ๐Ÿ‘ฐ ๐Ÿ‘ฑ ๐Ÿ‘ฒ ๐Ÿ‘ณ ๐Ÿ‘ด ๐Ÿ‘ต ๐Ÿ‘ถ ๐Ÿ‘ท ๐Ÿ‘ธ ๐Ÿ‘น ๐Ÿ‘บ ๐Ÿ‘ป ๐Ÿ‘ผ ๐Ÿ‘ฝ ๐Ÿ‘พ ๐Ÿ‘ฟ ๐Ÿ’€ ๐Ÿ’ ๐Ÿ’‚ ๐Ÿ’ƒ ๐Ÿ’„ ๐Ÿ’… ๐Ÿ’† ๐Ÿ’‡ ๐Ÿ’ˆ ๐Ÿ’‰ ๐Ÿ’Š ๐Ÿ’‹ ๐Ÿ’Œ ๐Ÿ’ ๐Ÿ’Ž ๐Ÿ’ ๐Ÿ’ ๐Ÿ’‘ ๐Ÿ’’ ๐Ÿ’“ ๐Ÿ’” ๐Ÿ’• ๐Ÿ’– ๐Ÿ’— ๐Ÿ’˜ ๐Ÿ’™ ๐Ÿ’š ๐Ÿ’› ๐Ÿ’œ ๐Ÿ’ ๐Ÿ’ž ๐Ÿ’Ÿ ๐Ÿ’  ๐Ÿ’ก ๐Ÿ’ข ๐Ÿ’ฃ ๐Ÿ’ค ๐Ÿ’ฅ ๐Ÿ’ฆ ๐Ÿ’ง ๐Ÿ’จ ๐Ÿ’ฉ ๐Ÿ’ช ๐Ÿ’ซ ๐Ÿ’ฌ ๐Ÿ’ญ ๐Ÿ’ฎ ๐Ÿ’ฏ ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ’ฑ ๐Ÿ’ฒ ๐Ÿ’ณ ๐Ÿ’ด ๐Ÿ’ต ๐Ÿ’ถ ๐Ÿ’ท ๐Ÿ’ธ ๐Ÿ’น ๐Ÿ’บ ๐Ÿ’ผ ๐Ÿ’ฝ ๐Ÿ’พ ๐Ÿ’ฟ ๐Ÿ“€ ๐Ÿ“ ๐Ÿ“‚ ๐Ÿ“ƒ ๐Ÿ“„ ๐Ÿ“… ๐Ÿ“† ๐Ÿ“‡ ๐Ÿ“ˆ ๐Ÿ“‰ ๐Ÿ“Š ๐Ÿ“‹ ๐Ÿ“Œ ๐Ÿ“ ๐Ÿ“Ž ๐Ÿ“ ๐Ÿ“ ๐Ÿ“‘ ๐Ÿ“’ ๐Ÿ““ ๐Ÿ“” ๐Ÿ“• ๐Ÿ“– ๐Ÿ“— ๐Ÿ“˜ ๐Ÿ“™ ๐Ÿ“š ๐Ÿ“› ๐Ÿ“œ ๐Ÿ“ ๐Ÿ“ž ๐Ÿ“Ÿ ๐Ÿ“  ๐Ÿ“ก ๐Ÿ“ข ๐Ÿ“ฃ ๐Ÿ“ค ๐Ÿ“ฅ ๐Ÿ“ฆ ๐Ÿ“ง ๐Ÿ“จ ๐Ÿ“ฉ ๐Ÿ“ช ๐Ÿ“ซ ๐Ÿ“ฌ ๐Ÿ“ญ ๐Ÿ“ฎ ๐Ÿ“ฏ ๐Ÿ“ฐ ๐Ÿ“ฑ ๐Ÿ“ฒ ๐Ÿ“ณ ๐Ÿ“ด ๐Ÿ“ต ๐Ÿ“ถ ๐Ÿ“ท ๐Ÿ“น ๐Ÿ“ป ๐Ÿ“ผ ๐Ÿ”€ ๐Ÿ” ๐Ÿ”‚ ๐Ÿ”ƒ ๐Ÿ”„ ๐Ÿ”… ๐Ÿ”† ๐Ÿ”‡ ๐Ÿ”ˆ ๐Ÿ”‰ ๐Ÿ”Š ๐Ÿ”‹ ๐Ÿ”Œ ๐Ÿ” ๐Ÿ”Ž ๐Ÿ” ๐Ÿ” ๐Ÿ”‘ ๐Ÿ”” ๐Ÿ”• ๐Ÿ”– ๐Ÿ”— ๐Ÿ”˜ ๐Ÿ”™ ๐Ÿ”š ๐Ÿ”› ๐Ÿ”œ ๐Ÿ” ๐Ÿ”ž ๐Ÿ”Ÿ ๐Ÿ”  ๐Ÿ”ก ๐Ÿ”ข ๐Ÿ”ฃ ๐Ÿ”ค ๐Ÿ”ฅ ๐Ÿ”ฆ ๐Ÿ”ง ๐Ÿ”จ ๐Ÿ”ฉ ๐Ÿ”ช ๐Ÿ”ซ ๐Ÿ”ฌ ๐Ÿ”ญ ๐Ÿ”ฎ ๐Ÿ”ฏ ๐Ÿ”ฐ ๐Ÿ”ฑ ๐Ÿ”ฒ ๐Ÿ”ณ ๐Ÿ”ด ๐Ÿ”ต ๐Ÿ”ถ ๐Ÿ”ท ๐Ÿ”ธ ๐Ÿ”น ๐Ÿ”บ ๐Ÿ”ป ๐Ÿ”ผ ๐Ÿ”ฝ ๐Ÿ• ๐Ÿ•‘ ๐Ÿ•’ ๐Ÿ•“ ๐Ÿ•” ๐Ÿ•• ๐Ÿ•– ๐Ÿ•— ๐Ÿ•˜ ๐Ÿ•™ ๐Ÿ•š ๐Ÿ•› ๐Ÿ•œ ๐Ÿ• ๐Ÿ•ž ๐Ÿ•Ÿ ๐Ÿ•  ๐Ÿ•ก ๐Ÿ•ข ๐Ÿ•ฃ ๐Ÿ•ค ๐Ÿ•ฅ ๐Ÿ•ฆ ๐Ÿ•ง ๐Ÿ—ป ๐Ÿ—ผ ๐Ÿ—ฝ ๐Ÿ—พ ๐Ÿ—ฟ ๐Ÿ˜€ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜‚ ๐Ÿ˜ƒ ๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ˆ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜Š ๐Ÿ˜‹ ๐Ÿ˜Œ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜‘ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜“ ๐Ÿ˜” ๐Ÿ˜• ๐Ÿ˜– ๐Ÿ˜— ๐Ÿ˜˜ ๐Ÿ˜™ ๐Ÿ˜š ๐Ÿ˜› ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜Ÿ ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜ก ๐Ÿ˜ข โ˜น๏ธ ๐Ÿ˜ฃ ๐Ÿ˜ค ๐Ÿ˜ฅ ๐Ÿ˜ฆ ๐Ÿ˜ง ๐Ÿ˜จ ๐Ÿ˜ฉ ๐Ÿ˜ช ๐Ÿ˜ซ ๐Ÿ˜ฌ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ฏ ๐Ÿ˜ฐ ๐Ÿ˜ฑ ๐Ÿ˜ฒ ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ต ๐Ÿ˜ถ ๐Ÿ˜ท ๐Ÿ˜ธ ๐Ÿ˜น ๐Ÿ˜บ ๐Ÿ˜ป ๐Ÿ˜ผ ๐Ÿ˜ฝ ๐Ÿ˜พ ๐Ÿ˜ฟ ๐Ÿ™€ ๐Ÿ™… ๐Ÿ™† ๐Ÿ™‡ ๐Ÿ™ˆ ๐Ÿ™‰ ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™‹ ๐Ÿ™Œ ๐Ÿ™ ๐Ÿ™Ž ๐Ÿ™ ๐Ÿš€ ๐Ÿš ๐Ÿš‚ ๐Ÿšƒ ๐Ÿš„ ๐Ÿš… ๐Ÿš† ๐Ÿš‡ ๐Ÿšˆ ๐Ÿš‰ ๐ŸšŠ ๐Ÿš‹ ๐ŸšŒ ๐Ÿš ๐ŸšŽ ๐Ÿš ๐Ÿš ๐Ÿš‘ ๐Ÿš’ ๐Ÿš“ ๐Ÿš” ๐Ÿš• ๐Ÿš– ๐Ÿš— ๐Ÿš˜ ๐Ÿš™ ๐Ÿšš ๐Ÿš› ๐Ÿšœ ๐Ÿš ๐Ÿšž ๐ŸšŸ ๐Ÿš  ๐Ÿšก ๐Ÿšข ๐Ÿšฃ ๐Ÿšค ๐Ÿšฅ ๐Ÿšฆ ๐Ÿšง ๐Ÿšจ ๐Ÿšฉ ๐Ÿšช ๐Ÿšซ ๐Ÿšฌ ๐Ÿšญ ๐Ÿšฎ ๐Ÿšฏ ๐Ÿšฐ ๐Ÿšฑ ๐Ÿšฒ ๐Ÿšณ ๐Ÿšท โ›”๏ธ ๐Ÿšด ๐Ÿšต ๐Ÿšถ ๐Ÿšธ ๐Ÿšน ๐Ÿšบ ๐Ÿšป ๐Ÿšฝ ๐Ÿšพ ๐Ÿšฟ ๐Ÿ›€ ๐Ÿ› ๐Ÿ›‚ ๐Ÿ›ƒ ๐Ÿ›„ ๐Ÿ›… ๐Ÿ…ฐ๏ธ ๐Ÿ†Ž ๐Ÿ…ฑ๏ธ ๐Ÿ†‘ ๐Ÿ†’ ๐Ÿ†“ ๐Ÿ†” โ“‚๏ธ ๐Ÿ†• ๐Ÿ†– ๐Ÿ…พ๏ธ ๐Ÿ†— ๐Ÿ…ฟ๏ธ ๐Ÿ†˜ ๐Ÿ†™ ๐Ÿ†š ๐Ÿˆ ๐Ÿˆ‚๏ธ ๐Ÿˆท๏ธ ๐Ÿˆถ ๐Ÿˆฏ๏ธ ๐Ÿ‰ ๐Ÿˆน ๐Ÿˆš๏ธ ๐Ÿˆฒ ๐Ÿ‰‘ ๐Ÿˆธ ๐Ÿˆด ๐Ÿˆณ ใŠ—๏ธ ใŠ™๏ธ ๐Ÿˆบ ๐Ÿˆต โœ… โ˜‘๏ธ โœ”๏ธ โŒ #๏ธโƒฃ 0๏ธโƒฃ 1๏ธโƒฃ 2๏ธโƒฃ 3๏ธโƒฃ 4๏ธโƒฃ 5๏ธโƒฃ 6๏ธโƒฃ 7๏ธโƒฃ 8๏ธโƒฃ 9๏ธโƒฃ ๐Ÿ”Ÿ ๐Ÿ€€ ๐Ÿ€ ๐Ÿ€‚ ๐Ÿ€ƒ ๐Ÿ€„ ๐Ÿ€… ๐Ÿ€† ๐Ÿ€‡ ๐Ÿ€ˆ ๐Ÿ€‰ ๐Ÿ€Š ๐Ÿ€‹ ๐Ÿ€Œ ๐Ÿ€ ๐Ÿ€Ž ๐Ÿ€ ๐Ÿ€ ๐Ÿ€‘ ๐Ÿ€’ ๐Ÿ€“ ๐Ÿ€” ๐Ÿ€• ๐Ÿ€– ๐Ÿ€— ๐Ÿ€˜ ๐Ÿ€™ ๐Ÿ€š ๐Ÿ€› ๐Ÿ€œ ๐Ÿ€ ๐Ÿ€ž ๐Ÿ€Ÿ ๐Ÿ€  ๐Ÿ€ก ๐Ÿ€ข ๐Ÿ€ฃ ๐Ÿ€ค ๐Ÿ€ฅ ๐Ÿ€ฆ ๐Ÿ€ง ๐Ÿ€จ ๐Ÿ€ฉ ๐Ÿ€ช ๐Ÿ€ซ ๐Ÿ€ฐ ๐Ÿ€ฑ ๐Ÿ€ฒ ๐Ÿ€ณ ๐Ÿ€ด ๐Ÿ€ต ๐Ÿ€ถ ๐Ÿ€ท ๐Ÿ€ธ ๐Ÿ€น ๐Ÿ€บ ๐Ÿ€ป ๐Ÿ€ผ ๐Ÿ€ฝ ๐Ÿ€พ ๐Ÿ€ฟ ๐Ÿ€ ๐Ÿ ๐Ÿ‚ ๐Ÿƒ ๐Ÿ„ ๐Ÿ… ๐Ÿ† ๐Ÿ‡ ๐Ÿˆ ๐Ÿ‰ ๐ŸŠ ๐Ÿ‹ ๐ŸŒ ๐Ÿ ๐ŸŽ ๐Ÿ ๐Ÿ ๐Ÿ‘ ๐Ÿ’ ๐Ÿ“ ๐Ÿ” ๐Ÿ• ๐Ÿ– ๐Ÿ— ๐Ÿ˜ ๐Ÿ™ ๐Ÿš ๐Ÿ› ๐Ÿœ ๐Ÿ ๐Ÿž ๐ŸŸ ๐Ÿ  ๐Ÿก ๐Ÿข ๐Ÿฃ ๐Ÿค ๐Ÿฅ ๐Ÿฆ ๐Ÿง ๐Ÿจ ๐Ÿฉ ๐Ÿช ๐Ÿซ ๐Ÿฌ ๐Ÿญ ๐Ÿฎ ๐Ÿฏ ๐Ÿฐ ๐Ÿฑ ๐Ÿฒ ๐Ÿณ ๐Ÿด ๐Ÿต ๐Ÿถ ๐Ÿท ๐Ÿธ ๐Ÿน ๐Ÿบ ๐Ÿป ๐Ÿผ ๐Ÿฝ ๐Ÿพ ๐Ÿฟ ๐Ÿ‚€ ๐Ÿ‚ ๐Ÿ‚‚ ๐Ÿ‚ƒ ๐Ÿ‚„ ๐Ÿ‚… ๐Ÿ‚† ๐Ÿ‚‡ ๐Ÿ‚ˆ ๐Ÿ‚‰ ๐Ÿ‚Š ๐Ÿ‚‹ ๐Ÿ‚Œ ๐Ÿ‚ ๐Ÿ‚Ž ๐Ÿ‚ ๐Ÿ‚ ๐Ÿ‚‘ ๐Ÿ‚’ ๐Ÿ‚“ ๐Ÿ‚  ๐Ÿ‚ก ๐Ÿ‚ข ๐Ÿ‚ฃ ๐Ÿ‚ค ๐Ÿ‚ฅ ๐Ÿ‚ฆ ๐Ÿ‚ง ๐Ÿ‚จ ๐Ÿ‚ฉ ๐Ÿ‚ช ๐Ÿ‚ซ ๐Ÿ‚ฌ ๐Ÿ‚ญ ๐Ÿ‚ฎ ๐Ÿ‚ฑ ๐Ÿ‚ฒ ๐Ÿ‚ณ ๐Ÿ‚ด ๐Ÿ‚ต ๐Ÿ‚ถ ๐Ÿ‚ท ๐Ÿ‚ธ ๐Ÿ‚น ๐Ÿ‚บ ๐Ÿ‚ป ๐Ÿ‚ผ ๐Ÿ‚ฝ ๐Ÿ‚พ ๐Ÿƒ ๐Ÿƒ‚ ๐Ÿƒƒ ๐Ÿƒ„ ๐Ÿƒ… ๐Ÿƒ† ๐Ÿƒ‡ ๐Ÿƒˆ ๐Ÿƒ‰ ๐ŸƒŠ ๐Ÿƒ‹ ๐ŸƒŒ ๐Ÿƒ ๐ŸƒŽ ๐Ÿƒ ๐Ÿƒ‘ ๐Ÿƒ’ ๐Ÿƒ“ ๐Ÿƒ” ๐Ÿƒ• ๐Ÿƒ– ๐Ÿƒ— ๐Ÿƒ˜ ๐Ÿƒ™ ๐Ÿƒš ๐Ÿƒ› ๐Ÿƒœ ๐Ÿƒ ๐Ÿƒž ๐ŸƒŸ โš€ โš โš‚ โšƒ โš„ โš… โ™” โ™• โ™– โ™— โ™˜ โ™™ โ™š โ™› โ™œ โ™ โ™ž โ™Ÿ โ™  โ™ก โ™ข โ™ฃ โ™ค โ™ฅ โ™ฆ โ™ง แ€ แ แ‚ แƒ แ„ แ… แ† แ‡ แˆ แ‰ แŠ แ‹ แŒ แ แŽ แ แ แ‘ แ’ แ“ แ” แ• แ– แ— แ˜ แ™ แš แ› แœ แ แž แŸ แ  แก แข แฃ แค แฅ แฆ แง แจ แฉ แช แซ แฌ แญ แฎ แฏ แฐ แฑ แฒ แณ แด แต แถ แท แธ แน แบ แป แผ แฝ แพ แฟ แ‘€ แ‘ แ‘‚ แ‘ƒ แ‘„ แ‘… แ‘† แ‘‡ แ‘ˆ แ‘‰ แ‘Š แ‘‹ แ‘Œ แ‘ แ‘Ž แ‘ แ‘ แ‘‘ แ‘’ แ‘“ แ‘” แ‘• แ‘– แ‘— แ‘˜ แ‘™ แ‘š แ‘› แ‘œ แ‘ แ‘ž แ‘Ÿ แ‘  แ‘ก แ‘ข แ‘ฃ แ‘ค แ‘ฅ แ‘ฆ แ‘ง แ‘จ แ‘ฉ แ‘ช แ‘ซ แ‘ฌ แ‘ญ แ‘ฎ แ‘ฏ แ‘ฐ แ‘ฑ แ‘ฒ แ‘ณ แ‘ด แ‘ต แ‘ถ แ‘ท แ‘ธ แ‘น แ‘บ แ‘ป แ‘ผ แ‘ฝ แ‘พ แ‘ฟ แ’€ แ’ แ’‚ แ’ƒ แ’„ แ’… แ’† แ’‡ แ’ˆ แ’‰ แ’Š แ’‹ แ’Œ แ’ แ’Ž แ’ แ’ แ’‘ แ’’ แ’“ แ’” แ’• แ’– แ’— แ’˜ แ’™ แ’š แ’› แ’œ แ’ แ’ž แ’Ÿ แ’  แ’ก แ’ข แ’ฃ แ’ค แ’ฅ แ’ฆ แ’ง แ’จ แ’ฉ แ’ช แ’ซ แ’ฌ แ’ญ แ’ฎ แ’ฏ แ’ฐ แ’ฑ แ’ฒ แ’ณ แ’ด แ’ต แ’ถ แ’ท แ’ธ แ’น แ’บ แ’ป แ’ผ แ’ฝ แ’พ แ’ฟ แ“€ แ“ แ“‚ แ“ƒ แ“„ แ“… แ“† แ“‡ แ“ˆ แ“‰ แ“Š แ“‹ แ“Œ แ“ แ“Ž แ“ แ“ แ“‘ แ“’ แ““ แ“” แ“• แ“– แ“— แ“˜ แ“™ แ“š แ“› แ“œ แ“ แ“ž แ“Ÿ แ“  แ“ก แ“ข แ“ฃ แ“ค แ“ฅ แ“ฆ แ“ง แ“จ แ“ฉ แ“ช แ“ซ แ“ฌ แ“ญ แ“ฎ แ“ฏ แ“ฐ แ“ฑ แ“ฒ แ“ณ แ“ด แ“ต แ“ถ แ“ท แ“ธ แ“น แ“บ แ“ป แ“ผ แ“ฝ แ“พ แ“ฟ แ”€ แ” แ”‚ แ”ƒ แ”„ แ”… แ”† แ”‡ แ”ˆ แ”‰ แ”Š แ”‹ แ”Œ แ” แ”Ž แ” แ” แ”‘ แ”’ แ”“ แ”” แ”• แ”– แ”— แ”˜ แ”™ แ”š แ”› แ”œ แ” แ”ž แ”Ÿ แ”  แ”ก แ”ข แ”ฃ แ”ค แ”ฅ แ”ฆ แ”ง แ”จ แ”ฉ แ”ช แ”ซ แ”ฌ แ”ญ แ”ฎ แ”ฏ แ”ฐ แ”ฑ แ”ฒ แ”ณ แ”ด แ”ต แ”ถ แ”ท แ”ธ แ”น แ”บ แ”ป แ”ผ แ”ฝ แ”พ แ”ฟ แ•€ แ• แ•‚ แ•ƒ แ•„ แ•… แ•† แ•‡ แ•ˆ แ•‰ แ•Š แ•‹ แ•Œ แ• แ•Ž แ• แ• แ•‘ แ•’ แ•“ แ•” แ•• แ•– แ•— แ•˜ แ•™ แ•š แ•› แ•œ แ• แ•ž แ•Ÿ แ•  แ•ก แ•ข แ•ฃ แ•ค แ•ฅ แ•ฆ แ•ง แ•จ แ•ฉ แ•ช แ•ซ แ•ฌ แ•ญ แ•ฎ แ•ฏ แ•ฐ แ•ฑ แ•ฒ แ•ณ แ•ด แ•ต แ•ถ แ•ท แ•ธ แ•น แ•บ แ•ป แ•ผ แ•ฝ แ•พ แ•ฟ แ–€ แ– แ–‚ แ–ƒ แ–„ แ–… แ–† แ–‡ แ–ˆ แ–‰ แ–Š แ–‹ แ–Œ แ– แ–Ž แ– แ– แ–‘ แ–’ แ–“ แ–” แ–• แ–– แ–— แ–˜ แ–™ แ–š แ–› แ–œ แ– แ–ž แ–Ÿ แ–  แ–ก แ–ข แ–ฃ แ–ค แ–ฅ แ–ฆ แ–ง แ–จ แ–ฉ แ–ช แ–ซ แ–ฌ แ–ญ แ–ฎ แ–ฏ แ–ฐ แ–ฑ แ–ฒ แ–ณ แ–ด แ–ต แ–ถ แ–ท แ–ธ แ–น แ–บ แ–ป แ–ผ แ–ฝ แ–พ แ–ฟ แ—€ แ— แ—‚ แ—ƒ แ—„ แ—… แ—† แ—‡ แ—ˆ แ—‰ แ—Š แ—‹ แ—Œ แ— แ—Ž แ— แ— แ—‘ แ—’ แ—“ แ—” แ—• แ—– แ—— แ—˜ แ—™ แ—š แ—› แ—œ แ— แ—ž แ—Ÿ แ—  แ—ก แ—ข แ—ฃ แ—ค แ—ฅ แ—ฆ แ—ง แ—จ แ—ฉ แ—ช แ—ซ แ—ฌ แ—ญ แ—ฎ แ—ฏ แ—ฐ แ—ฑ แ—ฒ แ—ณ แ—ด แ—ต แ—ถ แ—ท แ—ธ แ—น แ—บ แ—ป แ—ผ แ—ฝ แ—พ แ—ฟ แ˜€ แ˜ แ˜‚ แ˜ƒ แ˜„ แ˜… แ˜† แ˜‡ แ˜ˆ แ˜‰ แ˜Š แ˜‹ แ˜Œ แ˜ แ˜Ž แ˜ แ˜ แ˜‘ แ˜’ แ˜“ แ˜” แ˜• แ˜– แ˜— แ˜˜ แ˜™ แ˜š แ˜› แ˜œ แ˜ แ˜ž แ˜Ÿ แ˜  แ˜ก แ˜ข แ˜ฃ แ˜ค แ˜ฅ แ˜ฆ แ˜ง แ˜จ แ˜ฉ แ˜ช แ˜ซ แ˜ฌ แ˜ญ แ˜ฎ แ˜ฏ แ˜ฐ แ˜ฑ แ˜ฒ แ˜ณ แ˜ด แ˜ต แ˜ถ แ˜ท แ˜ธ แ˜น แ˜บ แ˜ป แ˜ผ แ˜ฝ แ˜พ แ˜ฟ แ™€ แ™ แ™‚ แ™ƒ แ™„ แ™… แ™† แ™‡ แ™ˆ แ™‰ แ™Š แ™‹ แ™Œ แ™ แ™Ž แ™ แ™ แ™‘ แ™’ แ™“ แ™” แ™• แ™– แ™— แ™˜ แ™™ แ™š แ™› แ™œ แ™ แ™ž แ™Ÿ แ™  แ™ก แ™ข แ™ฃ แ™ค แ™ฅ แ™ฆ แ™ง แ™จ แ™ฉ แ™ช แ™ซ แ™ฌ แ™ญ แ™ฎ แ™ฏ แ™ฐ แ™ฑ แ™ฒ แ™ณ แ™ด แ™ต แ™ถ แ™ท แ™ธ แ™น แ™บ แ™ป แ™ผ แ™ฝ แ™พ แ™ฟ แš  แšก แšข แšฃ แšค แšฅ แšฆ แšง แšจ แšฉ แšช แšซ แšฌ แšญ แšฎ แšฏ แšฐ แšฑ แšฒ แšณ แšด แšต แšถ แšท แšธ แšน แšบ แšป แšผ แšฝ แšพ แšฟ แ›€ แ› แ›‚ แ›ƒ แ›„ แ›… แ›† แ›‡ แ›ˆ แ›‰ แ›Š แ›‹ แ›Œ แ› แ›Ž แ› แ› แ›‘ แ›’ แ›“ แ›” แ›• แ›– แ›— แ›˜ แ›™ แ›š แ›› แ›œ แ› แ›ž แ›Ÿ แ›  แ›ก แ›ข แ›ฃ แ›ค แ›ฅ แ›ฆ แ›ง แ›จ แ›ฉ แ›ช แ›ซ แ›ฌ แ›ญ แ›ฎ แ›ฏ แ›ฐ โ€ โ€‘ โ€’ โ€“ โ€” โ€• โ€– โ€— โ€˜ โ€™ โ€š โ€› โ€œ โ€ โ€ž โ€Ÿ โ€  โ€ก โ€ข โ€ฃ โ€ค โ€ฅ โ€ฆ โ€ง โ€จ โ€ฉ โ€ฐ โ€ฑ โ€ฒ โ€ณ โ€ด โ€ต โ€ถ โ€ท โ€ธ โ€น โ€บ โ€ป โ€ผ โ€ฝ โ€พ โ€ฟ โ€ โ โ‚ โƒ โ„ โ… โ† โ‡ โˆ โ‰ โŠ โ‹ โŒ โ โŽ โ โ โ‘ โ’ โ“ โ” โ• โ– โ— โ˜ โ™ โš โ› โœ โ โž โ† โ†‘ โ†’ โ†“ โ†” โ†• โ†– โ†— โ†˜ โ†™ โ†š โ†› โ†œ โ† โ†ž โ†Ÿ โ†  โ†ก โ†ข โ†ฃ โ†ค โ†ฅ โ†ฆ โ†ง โ†จ โ†ฉ โ†ช โ†ซ โ†ฌ โ†ญ โ†ฎ โ†ฏ โ†ฐ โ†ฑ โ†ฒ โ†ณ โ†ด โ†ต โ†ถ โ†ท โ†ธ โ†น โ†บ โ†ป โ†ผ โ†ฝ โ†พ โ†ฟ โ‡€ โ‡ โ‡‚ โ‡ƒ โ‡„ โ‡… โ‡† โ‡‡ โ‡ˆ โ‡‰ โ‡Š โ‡‹ โ‡Œ โ‡ โ‡Ž โ‡ โ‡ โ‡‘ โ‡’ โ‡“ โ‡” โ‡• โ‡– โ‡— โ‡˜ โ‡™ โ‡š โ‡› โ‡œ โ‡ โ‡ž โ‡Ÿ โ‡  โ‡ก โ‡ข โ‡ฃ โ‡ค โ‡ฅ โ‡ฆ โ‡ง โ‡จ โ‡ฉ โ‡ช โ‡ซ โ‡ฌ โ‡ญ โ‡ฎ โ‡ฏ โ‡ฐ โ‡ฑ โ‡ฒ โ‡ณ โ‡ด โ‡ต โ‡ถ โ‡ท โ‡ธ โ‡น โ‡บ โ‡ป โ‡ผ โ‡ฝ โ‡พ โ‡ฟ โค€ โค โค‚ โคƒ โค„ โค… โค† โค‡ โคˆ โค‰ โคŠ โค‹ โคŒ โค โคŽ โค โค โค‘ โค’ โค“ โค” โค• โค– โค— โค˜ โค™ โคš โค› โคœ โค โคž โคŸ โค  โคก โคข โคฃ โคค โคฅ โคฆ โคง โคจ โคฉ โคช โคซ โคฌ โคญ โคฎ โคฏ โคฐ โคฑ โคฒ โคณ โคด โคต โคถ โคท โคธ โคน โคบ โคป โคผ โคฝ โคพ โคฟ โฅ€ โฅ โฅ‚ โฅƒ โฅ„ โฅ… โฅ† โฅ‡ โฅˆ โฅ‰ โฅŠ โฅ‹ โฅŒ โฅ โฅŽ โฅ โฅ โฅ‘ โฅ’ โฅ“ โฅ” โฅ• โฅ– โฅ— โฅ˜ โฅ™ โฅš โฅ› โฅœ โฅ โฅž โฅŸ โฅ  โฅก โฅข โฅฃ โฅค โฅฅ โฅฆ โฅง โฅจ โฅฉ โฅช โฅซ โฅฌ โฅญ โฅฎ โฅฏ โฅฐ โฅฑ โฅฒ โฅณ โฅด โฅต โฅถ โฅท โฅธ โฅน โฅบ โฅป โฅผ โฅฝ โฅพ โฅฟ โฌ€ โฌ โฌ‚ โฌƒ โฌ„ โฌ… โฌ† โฌ‡ โฌˆ โฌ‰ โฌŠ โฌ‹ โฌŒ โฌ โฌŽ โฌ โฌ โฌ‘ โฌ’ โฌ“ โฌ” โฌ• โฌ– โฌ— โฌ˜ โฌ™ โฌš โฌ› โฌœ โฌ โฌž โฌŸ โฌ  โฌก โฌข โฌฃ โฌค โฌฅ โฌฆ โฌง โฌจ โฌฉ โฌช โฌซ โฌฌ โฌญ โฌฎ โฌฏ โฌฐ โฌฑ โฌฒ โฌณ โฌด โฌต โฌถ โฌท โฌธ โฌน โฌบ โฌป โฌผ โฌฝ โฌพ โฌฟ โญ€ โญ โญ‚ โญƒ โญ„ โญ… โญ† โญ‡ โญˆ โญ‰ โญŠ โญ‹ โญŒ โญ โญ‘ โญ’ โญ“ โญ” โญ• โญ– โญ— โญ˜ โญ™ โˆ€ โˆ โˆ‚ โˆƒ โˆ„ โˆ… โˆ† โˆ‡ โˆˆ โˆ‰ โˆŠ โˆ‹ โˆŒ โˆ โˆŽ โˆ โˆ โˆ‘ โˆ’ โˆ“ โˆ” โˆ• โˆ– โˆ— โˆ˜ โˆ™ โˆš โˆ› โˆœ โˆ โˆž โˆŸ โˆ  โˆก โˆข โˆฃ โˆค โˆฅ โˆฆ โˆง โˆจ โˆฉ โˆช โˆซ โˆฌ โˆญ โˆฎ โˆฏ โˆฐ โˆฑ โˆฒ โˆณ โˆด โˆต โˆถ โˆท โˆธ โˆน โˆบ โˆป โˆผ โˆฝ โˆพ โˆฟ โ‰€ โ‰ โ‰‚ โ‰ƒ โ‰„ โ‰… โ‰† โ‰‡ โ‰ˆ โ‰‰ โ‰Š โ‰‹ โ‰Œ โ‰ โ‰Ž โ‰ โ‰ โ‰‘ โ‰’ โ‰“ โ‰” โ‰• โ‰– โ‰— โ‰˜ โ‰™ โ‰š โ‰› โ‰œ โ‰ โ‰ž โ‰Ÿ โ‰  โ‰ก โ‰ข โ‰ฃ โ‰ค โ‰ฅ โ‰ฆ โ‰ง โ‰จ โ‰ฉ โ‰ช โ‰ซ โ‰ฌ โ‰ญ โ‰ฎ โ‰ฏ โ‰ฐ โ‰ฑ โ‰ฒ โ‰ณ โ‰ด โ‰ต โ‰ถ โ‰ท โ‰ธ โ‰น โ‰บ โ‰ป โ‰ผ โ‰ฝ โ‰พ โ‰ฟ โŠ€ โŠ โŠ‚ โŠƒ โŠ„ โŠ… โŠ† โŠ‡ โŠˆ โŠ‰ โŠŠ โŠ‹ โŠŒ โŠ โŠŽ โŠ โŠ โŠ‘ โŠ’ โŠ“ โŠ” โŠ• โŠ– โŠ— โŠ˜ โŠ™ โŠš โŠ› โŠœ โŠ โŠž โŠŸ โŠ  โŠก โŠข โŠฃ โŠค โŠฅ โŠฆ โŠง โŠจ โŠฉ โŠช โŠซ โŠฌ โŠญ โŠฎ โŠฏ โŠฐ โŠฑ โŠฒ โŠณ โŠด โŠต โŠถ โŠท โŠธ โŠน โŠบ โŠป โŠผ โŠฝ โŠพ โŠฟ โ‹€ โ‹ โ‹‚ โ‹ƒ โ‹„ โ‹… โ‹† โ‹‡ โ‹ˆ โ‹‰ โ‹Š โ‹‹ โ‹Œ โ‹ โ‹Ž โ‹ โ‹ โ‹‘ โ‹’ โ‹“ โ‹” โ‹• โ‹– โ‹— โ‹˜ โ‹™ โ‹š โ‹› โ‹œ โ‹ โ‹ž โ‹Ÿ โ‹  โ‹ก โ‹ข โ‹ฃ โ‹ค โ‹ฅ โ‹ฆ โ‹ง โ‹จ โ‹ฉ โ‹ช โ‹ซ โ‹ฌ โ‹ญ โ‹ฎ โ‹ฏ โ‹ฐ โ‹ฑ โ‹ฒ โ‹ณ โ‹ด โ‹ต โ‹ถ โ‹ท โ‹ธ โ‹น โ‹บ โ‹ป โ‹ผ โ‹ฝ โ‹พ โ‹ฟ โฆ€ โฆ โฆ‚ โฆƒ โฆ„ โฆ… โฆ† โฆ‡ โฆˆ โฆ‰ โฆŠ โฆ‹ โฆŒ โฆ โฆŽ โฆ โฆ โฆ‘ โฆ’ โฆ“ โฆ” โฆ• โฆ– โฆ— โฆ˜ โฆ™ โฆš โฆ› โฆœ โฆ โฆž โฆŸ โฆ  โฆก โฆข โฆฃ โฆค โฆฅ โฆฆ โฆง โฆจ โฆฉ โฆช โฆซ โฆฌ โฆญ โฆฎ โฆฏ โฆฐ โฆฑ โฆฒ โฆณ โฆด โฆต โฆถ โฆท โฆธ โฆน โฆบ โฆป โฆผ โฆฝ โฆพ โฆฟ โง€ โง โง‚ โงƒ โง„ โง… โง† โง‡ โงˆ โง‰ โงŠ โง‹ โงŒ โง โงŽ โง โง โง‘ โง’ โง“ โง” โง• โง– โง— โง˜ โง™ โงš โง› โงœ โง โงž โงŸ โง  โงก โงข โงฃ โงค โงฅ โงฆ โงง โงจ โงฉ โงช โงซ โงฌ โงญ โงฎ โงฏ โงฐ โงฑ โงฒ โงณ โงด โงต โงถ โงท โงธ โงน โงบ โงป โงผ โงฝ โงพ โงฟ โจ€ โจ โจ‚ โจƒ โจ„ โจ… โจ† โจ‡ โจˆ โจ‰ โจŠ โจ‹ โจŒ โจ โจŽ โจ โจ โจ‘ โจ’ โจ“ โจ” โจ• โจ– โจ— โจ˜ โจ™ โจš โจ› โจœ โจ โจž โจŸ โจ  โจก โจข โจฃ โจค โจฅ โจฆ โจง โจจ โจฉ โจช โจซ โจฌ โจญ โจฎ โจฏ โจฐ โจฑ โจฒ โจณ โจด โจต โจถ โจท โจธ โจน โจบ โจป โจผ โจฝ โจพ โจฟ โฉ€ โฉ โฉ‚ โฉƒ โฉ„ โฉ… โฉ† โฉ‡ โฉˆ โฉ‰ โฉŠ โฉ‹ โฉŒ โฉ โฉŽ โฉ โฉ โฉ‘ โฉ’ โฉ“ โฉ” โฉ• โฉ– โฉ— โฉ˜ โฉ™ โฉš โฉ› โฉœ โฉ โฉž โฉŸ โฉ  โฉก โฉข โฉฃ โฉค โฉฅ โฉฆ โฉง โฉจ โฉฉ โฉช โฉซ โฉฌ โฉญ โฉฎ โฉฏ โฉฐ โฉฑ โฉฒ โฉณ โฉด โฉต โฉถ โฉท โฉธ โฉน โฉบ โฉป โฉผ โฉฝ โฉพ โฉฟ โช€ โช โช‚ โชƒ โช„ โช… โช† โช‡ โชˆ โช‰ โชŠ โช‹ โชŒ โช โชŽ โช โช โช‘ โช’ โช“ โช” โช• โช– โช— โช˜ โช™ โชš โช› โชœ โช โชž โชŸ โช  โชก โชข โชฃ โชค โชฅ โชฆ โชง โชจ โชฉ โชช โชซ โชฌ โชญ โชฎ โชฏ โชฐ โชฑ โชฒ โชณ โชด โชต โชถ โชท โชธ โชน โชบ โชป โชผ โชฝ โชพ โชฟ โซ€ โซ โซ‚ โซƒ โซ„ โซ… โซ† โซ‡ โซˆ โซ‰ โซŠ โซ‹ โซŒ โซ โซŽ โซ โซ โซ‘ โซ’ โซ“ โซ” โซ• โซ– โซ— โซ˜ โซ™ โซš โซ› โซœ โซ โซž โซŸ โซ  โซก โซข โซฃ โซค โซฅ โซฆ โซง โซจ โซฉ โซช โซซ โซฌ โซญ โซฎ โซฏ โซฐ โซฑ โซฒ โซณ โซด โซต โซถ โซท โซธ โซน โซบ โซป โซผ โซฝ โซพ โซฟ โ’ถ โ’ท โ’ธ โ’น โ’บ โ’ป โ’ผ โ’ฝ โ’พ โ’ฟ โ“€ โ“ โ“‚ โ“ƒ โ“„ โ“… โ“† โ“‡ โ“ˆ โ“‰ โ“Š โ“‹ โ“Œ โ“ โ“Ž โ“ โ“ โ“‘ โ“’ โ““ โ“” โ“• โ“– โ“— โ“˜ โ“™ โ“š โ“› โ“œ โ“ โ“ž โ“Ÿ โ“  โ“ก โ“ข โ“ฃ โ“ค โ“ฅ โ“ฆ โ“ง โ“จ โ“ฉ โ“ช โ‘  โ‘ก โ‘ข โ‘ฃ โ‘ค โ‘ฅ โ‘ฆ โ‘ง โ‘จ โ‘ฉ โ‘ช โ‘ซ โ‘ฌ โ‘ญ โ‘ฎ โ‘ฏ โ‘ฐ โ‘ฑ โ‘ฒ โ‘ณ โ”€ โ” โ”‚ โ”ƒ โ”„ โ”… โ”† โ”‡ โ”ˆ โ”‰ โ”Š โ”‹ โ”Œ โ” โ”Ž โ” โ” โ”‘ โ”’ โ”“ โ”” โ”• โ”– โ”— โ”˜ โ”™ โ”š โ”› โ”œ โ” โ”ž โ”Ÿ โ”  โ”ก โ”ข โ”ฃ โ”ค โ”ฅ โ”ฆ โ”ง โ”จ โ”ฉ โ”ช โ”ซ โ”ฌ โ”ญ โ”ฎ โ”ฏ โ”ฐ โ”ฑ โ”ฒ โ”ณ โ”ด โ”ต โ”ถ โ”ท โ”ธ โ”น โ”บ โ”ป โ”ผ โ”ฝ โ”พ โ”ฟ โ•€ โ• โ•‚ โ•ƒ โ•„ โ•… โ•† โ•‡ โ•ˆ โ•‰ โ•Š โ•‹ โ•Œ โ• โ•Ž โ• โ• โ•‘ โ•’ โ•“ โ•” โ•• โ•– โ•— โ•˜ โ•™ โ•š โ•› โ•œ โ• โ•ž โ•Ÿ โ•  โ•ก โ•ข โ•ฃ โ•ค โ•ฅ โ•ฆ โ•ง โ•จ โ•ฉ โ•ช โ•ซ โ•ฌ โ•ญ โ•ฎ โ•ฏ โ•ฐ โ•ฑ โ•ฒ โ•ณ โ•ด โ•ต โ•ถ โ•ท โ•ธ โ•น โ•บ โ•ป โ•ผ โ•ฝ โ•พ โ•ฟ โ–€ โ– โ–‚ โ–ƒ โ–„ โ–… โ–† โ–‡ โ–ˆ โ–‰ โ–Š โ–‹ โ–Œ โ– โ–Ž โ– โ– โ–‘ โ–’ โ–“ โ–” โ–• โ–– โ–— โ–˜ โ–™ โ–š โ–› โ–œ โ– โ–ž โ–Ÿ โ–  โ–ก โ–ข โ–ฃ โ–ค โ–ฅ โ–ฆ โ–ง โ–จ โ–ฉ โ–ช โ–ซ โ–ฌ โ–ญ โ–ฎ โ–ฏ โ–ฐ โ–ฑ โ–ฒ โ–ณ โ–ด โ–ต โ–ถ โ–ท โ–ธ โ–น โ–บ โ–ป โ–ผ โ–ฝ โ–พ โ–ฟ โ—€ โ— โ—‚ โ—ƒ โ—„ โ—… โ—† โ—‡ โ—ˆ โ—‰ โ—Š โ—‹ โ—Œ โ— โ—Ž โ— โ— โ—‘ โ—’ โ—“ โ—” โ—• โ—– โ—— โ—˜ โ—™ โ—š โ—› โ—œ โ— โ—ž โ—Ÿ โ—  โ—ก โ—ข โ—ฃ โ—ค โ—ฅ โ—ฆ โ—ง โ—จ โ—ฉ โ—ช โ—ซ โ—ฌ โ—ญ โ—ฎ โ—ฏ โ—ฐ โ—ฑ โ—ฒ โ—ณ โ—ด โ—ต โ—ถ โ—ท โ—ธ โ—น โ—บ โ—ป โ—ผ โ—ฝ โ—พ โ—ฟ โ˜€ โ˜ โ˜‚ โ˜ƒ โ˜„ โ˜… โ˜† โ˜‡ โ˜ˆ โ˜‰ โ˜Š โ˜‹ โ˜Œ โ˜ โ˜Ž โ˜ โ˜ โ˜‘ โ˜’ โ˜“ โ˜– โ˜— โ˜˜ โ˜™ โ˜š โ˜› โ˜œ โ˜ โ˜ž โ˜Ÿ โ˜ก โ˜ฃ โ˜ค โ˜ฅ โ˜ฆ โ˜ง โ˜จ โ˜ฉ โ˜ช โ˜ซ โ˜ฌ โ˜ญ โ˜ฎ โ˜ฏ โ˜ฐ โ˜ฑ โ˜ฒ โ˜ณ โ˜ด โ˜ต โ˜ถ โ˜ท โ˜ธ โ˜น โ˜บ โ˜ป โ˜ผ โ˜ฝ โ˜พ โ˜ฟ โ™€ โ™ โ™‚ โ™ƒ โ™„ โ™… โ™† โ™‡ โ™ˆ โ™‰ โ™Š โ™‹ โ™Œ โ™ โ™Ž โ™ โ™ โ™‘ โ™’ โ™“ โ™จ โ™ฉ โ™ช โ™ซ โ™ฌ โ™ญ โ™ฎ โ™ฏ โ™ฐ โ™ฑ โ™ฒ โ™ณ โ™ด โ™ต โ™ถ โ™ท โ™ธ โ™น โ™บ โ™ป โ™ผ โ™ฝ โ™พ โ™ฟ โš† โš‡ โšˆ โš‰ โšŠ โš‹ โšŒ โš โšŽ โš โš โš‘ โš’ โš“ โš” โš• โš– โš— โš˜ โš™ โšš โš› โšœ โš โšž โšŸ โš  โšข โšฃ โšค โšฅ โšฆ โšง โšจ โšฉ โšช โšซ โšฌ โšญ โšฎ โšฏ โšฐ โšฑ โšฒ โšณ โšด โšต โšถ โšท โšธ โšน โšบ โšป โšผ โšฟ โ›€ โ› โ›‚ โ›ƒ โ›† โ›‡ โ›ˆ โ›‰ โ›Š โ›‹ โ›Œ โ› โ›Ž โ› โ› โ›‘ โ›’ โ›“ โ›• โ›– โ›— โ›˜ โ›™ โ›š โ›› โ›œ โ› โ›ž โ›Ÿ โ›  โ›ก โ›ข โ›ฃ โ›ค โ›ฅ โ›ฆ โ›ง โ›จ โ›ฉ โ›ช โ›ซ โ›ฌ โ›ญ โ›ฎ โ›ฏ โ›ฐ โ›ฑ โ›ด โ›ถ โ›ท โ›ธ โ›น โ›ป โ›ผ โ›พ โ›ฟ โœ… โœ† โœ‡ โœˆ โœ‰ โœŠ โœ‹ โœŒ โœ โœŽ โœ โœ โœ‘ โœ’ โœ“ โœ” โœ• โœ– โœ— โœ˜ โœ™ โœš โœ› โœœ โœ โœž โœŸ โœ  โœก โœข โœฃ โœค โœฅ โœฆ โœง โœฉ โœช โœซ โœฌ โœญ โœฎ โœฏ โœฐ โœฑ โœฒ โœณ โœด โœต โœถ โœท โœธ โœน โœบ โœป โœผ โœฝ โœพ โœฟ โ€ โ โ‚ โƒ โ„ โ… โ† โ‡ โˆ โ‰ โŠ โ‹ โŒ โ โŽ โ โ โ‘ โ’ โ“ โ” โ• โ– โ— โ˜ โ™ โš โ› โœ โ โž โŸ โ  โก โข โฃ โค โฅ โฆ โง โจ โฉ โช โซ โฌ โญ โฎ โฏ โฐ โฑ โฒ โณ โด โต โถ โท โธ โน โบ โป โผ โฝ โพ โฟ โž€ โž โž‚ โžƒ โž„ โž… โž† โž‡ โžˆ โž‰ โžŠ โž‹ โžŒ โž โžŽ โž โž โž‘ โž’ โž“ โž” โž• โž– โž— โž˜ โž™ โžš โž› โžœ โž โžž โžŸ โž  โžก โžข โžฃ โžค โžฅ โžฆ โžง โžจ โžฉ โžช โžซ โžฌ โžญ โžฎ โžฏ โžฐ โžฑ โžฒ โžณ โžด โžต โžถ โžท โžธ โžน โžบ โžป โžผ โžฝ โžพ โžฟ โดฐ โดฑ โดฒ โดณ โดด โดต โดถ โดท โดธ โดน โดบ โดป โดผ โดฝ โดพ โดฟ โต€ โต โต‚ โตƒ โต„ โต… โต† โต‡ โตˆ โต‰ โตŠ โต‹ โตŒ โต โตŽ โต โต โต‘ โต’ โต“ โต” โต• โต– โต— โต˜ โต™ โตš โต› โตœ โต โตž โตŸ โต  โตก โตข โตฃ โตค โตฅ โตฏ โตฐ โถ€ โถ โถ‚ โถƒ โถ„ โถ… โถ† โถ‡ โถˆ โถ‰ โถŠ โถ‹ โถŒ โถ โถŽ โถ โถ โถ‘ โถ’ โถ“ โถ” โถ• โถ– โถ  โถก โถข โถฃ โถค โถฅ โถฆ โถจ โถฉ โถช โถซ โถฌ โถญ โถฎ โถฐ โถฑ โถฒ โถณ โถด โถต โถถ โถธ โถน โถบ โถป โถผ โถฝ โถพ โท€ โท โท‚ โทƒ โท„ โท… โท† โทˆ โท‰ โทŠ โท‹ โทŒ โท โทŽ โท โท‘ โท’ โท“ โท” โท• โท– โท˜ โท™ โทš โท› โทœ โท โทž โบ€ โบ โบ‚ โบƒ โบ„ โบ… โบ† โบ‡ โบˆ โบ‰ โบŠ โบ‹ โบŒ โบ โบŽ โบ โบ โบ‘ โบ’ โบ“ โบ” โบ• โบ– โบ— โบ˜ โบ™ โบ› โบœ โบ โบž โบŸ โบ  โบก โบข โบฃ โบค โบฅ โบฆ โบง โบจ โบฉ โบช โบซ โบฌ โบญ โบฎ โบฏ โบฐ โบฑ โบฒ โบณ โบด โบต โบถ โบท โบธ โบน โบบ โบป โบผ โบฝ โบพ โบฟ โป€ โป โป‚ โปƒ โป„ โป… โป† โป‡ โปˆ โป‰ โปŠ โป‹ โปŒ โป โปŽ โป โป โป‘ โป’ โป“ โป” โป• โป– โป— โป˜ โป™ โปš โป› โปœ โป โปž โปŸ โป  โปก โปข โปฃ โปค โปฅ โปฆ โปง โปจ โปฉ โปช โปซ โปฌ โปญ โปฎ โปฏ โปฐ โปฑ โปฒ โปณ โผ€ โผ โผ‚ โผƒ โผ„ โผ… โผ† โผ‡ โผˆ โผ‰ โผŠ โผ‹ โผŒ โผ โผŽ โผ โผ โผ‘ โผ’ โผ“ โผ” โผ• โผ– โผ— โผ˜ โผ™ โผš โผ› โผœ โผ โผž โผŸ โผ  โผก โผข โผฃ โผค โผฅ โผฆ โผง โผจ โผฉ โผช โผซ โผฌ โผญ โผฎ โผฏ โผฐ โผฑ โผฒ โผณ โผด โผต โผถ โผท โผธ โผน โผบ โผป โผผ โผฝ โผพ โผฟ โฝ€ โฝ โฝ‚ โฝƒ โฝ„ โฝ… โฝ† โฝ‡ โฝˆ โฝ‰ โฝŠ โฝ‹ โฝŒ โฝ โฝŽ โฝ โฝ โฝ‘ โฝ’ โฝ“ โฝ” โฝ• โฝ– โฝ— โฝ˜ โฝ™ โฝš โฝ› โฝœ โฝ โฝž โฝŸ โฝ  โฝก โฝข โฝฃ โฝค โฝฅ โฝฆ โฝง โฝจ โฝฉ โฝช โฝซ โฝฌ โฝญ โฝฎ โฝฏ โฝฐ โฝฑ โฝฒ โฝณ โฝด โฝต โฝถ โฝท โฝธ โฝน โฝบ โฝป โฝผ โฝฝ โฝพ โฝฟ โพ€ โพ โพ‚ โพƒ โพ„ โพ… โพ† โพ‡ โพˆ โพ‰ โพŠ โพ‹ โพŒ โพ โพŽ โพ โพ โพ‘ โพ’ โพ“ โพ” โพ• โพ– โพ— โพ˜ โพ™ โพš โพ› โพœ โพ โพž โพŸ โพ  โพก โพข โพฃ โพค โพฅ โพฆ โพง โพจ โพฉ โพช โพซ โพฌ โพญ โพฎ โพฏ โพฐ โพฑ โพฒ โพณ โพด โพต โพถ โพท โพธ โพน โพบ โพป โพผ โพฝ โพพ โพฟ โฟ€ โฟ โฟ‚ โฟƒ โฟ„ โฟ… โฟ† โฟ‡ โฟˆ โฟ‰ โฟŠ โฟ‹ โฟŒ โฟ โฟŽ โฟ โฟ โฟ‘ โฟ’ โฟ“ โฟ” โฟ• ๊”€ ๊” ๊”‚ ๊”ƒ ๊”„ ๊”… ๊”† ๊”‡ ๊”ˆ ๊”‰ ๊”Š ๊”‹ ๊”Œ ๊” ๊”Ž ๊” ๊” ๊”‘ ๊”’ ๊”“ ๊”” ๊”• ๊”– ๊”— ๊”˜ ๊”™ ๊”š ๊”› ๊”œ ๊” ๊”ž ๊”Ÿ ๊”  ๊”ก ๊”ข ๊”ฃ ๊”ค ๊”ฅ ๊”ฆ ๊”ง ๊”จ ๊”ฉ ๊”ช ๊”ซ ๊”ฌ ๊”ญ ๊”ฎ ๊”ฏ ๊”ฐ ๊”ฑ ๊”ฒ ๊”ณ ๊”ด ๊”ต ๊”ถ ๊”ท ๊”ธ ๊”น ๊”บ ๊”ป ๊”ผ ๊”ฝ ๊”พ ๊”ฟ ๊•€ ๊• ๊•‚ ๊•ƒ ๊•„ ๊•… ๊•† ๊•‡ ๊•ˆ ๊•‰ ๊•Š ๊•‹ ๊•Œ ๊• ๊•Ž ๊• ๊• ๊•‘ ๊•’ ๊•“ ๊•” ๊•• ๊•– ๊•— ๊•˜ ๊•™ ๊•š ๊•› ๊•œ ๊• ๊•ž ๊•Ÿ ๊•  ๊•ก ๊•ข ๊•ฃ ๊•ค ๊•ฅ ๊•ฆ ๊•ง ๊•จ ๊•ฉ ๊•ช ๊•ซ ๊•ฌ ๊•ญ ๊•ฎ ๊•ฏ ๊•ฐ ๊•ฑ ๊•ฒ ๊•ณ ๊•ด ๊•ต ๊•ถ ๊•ท ๊•ธ ๊•น ๊•บ ๊•ป ๊•ผ ๊•ฝ ๊•พ ๊•ฟ ๊–€ ๊– ๊–‚ ๊–ƒ ๊–„ ๊–… ๊–† ๊–‡ ๊–ˆ ๊–‰ ๊–Š ๊–‹ ๊–Œ ๊– ๊–Ž ๊– ๊– ๊–‘ ๊–’ ๊–“ ๊–” ๊–• ๊–– ๊–— ๊–˜ ๊–™ ๊–š ๊–› ๊–œ ๊– ๊–ž ๊–Ÿ ๊–  ๊–ก ๊–ข ๊–ฃ ๊–ค ๊–ฅ ๊–ฆ ๊–ง ๊–จ ๊–ฉ ๊–ช ๊–ซ ๊–ฌ ๊–ญ ๊–ฎ ๊–ฏ ๊–ฐ ๊–ฑ ๊–ฒ ๊–ณ ๊–ด ๊–ต ๊–ถ ๊–ท ๊–ธ ๊–น ๊–บ ๊–ป ๊–ผ ๊–ฝ ๊–พ ๊–ฟ ๊—€ ๊— ๊—‚ ๊—ƒ ๊—„ ๊—… ๊—† ๊—‡ ๊—ˆ ๊—‰ ๊—Š ๊—‹ ๊—Œ ๊— ๊—Ž ๊— ๊— ๊—‘ ๊—’ ๊—“ ๊—” ๊—• ๊—– ๊—— ๊—˜ ๊—™ ๊—š ๊—› ๊—œ ๊— ๊—ž ๊—Ÿ ๊—  ๊—ก ๊—ข ๊—ฃ ๊—ค ๊—ฅ ๊—ฆ ๊—ง ๊—จ ๊—ฉ ๊—ช ๊—ซ ๊—ฌ ๊—ญ ๊—ฎ ๊—ฏ ๊—ฐ ๊—ฑ ๊—ฒ ๊—ณ ๊—ด ๊—ต ๊—ถ ๊—ท ๊—ธ ๊—น ๊—บ ๊—ป ๊—ผ ๊—ฝ ๊—พ ๊—ฟ ๊˜€ ๊˜ ๊˜‚ ๊˜ƒ ๊˜„ ๊˜… ๊˜† ๊˜‡ ๊˜ˆ ๊˜‰ ๊˜Š ๊˜‹ ๊˜Œ ๊˜ ๊˜Ž ๊˜ ๊˜ ๊˜‘ ๊˜’ ๊˜“ ๊˜” ๊˜• ๊˜– ๊˜— ๊˜˜ ๊˜™ ๊˜š ๊˜› ๊˜œ ๊˜ ๊˜ž ๊˜Ÿ ๊˜  ๊˜ก ๊˜ข ๊˜ฃ ๊˜ค ๊˜ฅ ๊˜ฆ ๊˜ง ๊˜จ ๊˜ฉ ๊˜ช ๊˜ซ